Skip ข่าวสาร

ข่าวสาร

ดร.พงศ์มาดา ดามาพงษ์
ผศ.ดร.พงศ์มาดา ดามาพงษ์
by Asst. Prof. Dr.Pongmada Damapong - Sunday, 28 March 2021, 2:52 PM
 

24 กุมภาพันธ์ 2564 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีมติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 


 
ดร.พงศ์มาดา ดามาพงษ์
Geomate 2017 Proceeding
by Asst. Prof. Dr.Pongmada Damapong - Monday, 12 February 2018, 12:15 PM
 

นำเสนองานวิจัยญี่ปุ่น


 
ดร.พงศ์มาดา ดามาพงษ์
นำเสนอผลงานวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น
by Asst. Prof. Dr.Pongmada Damapong - Sunday, 27 March 2016, 6:10 PM
 

MODEL DEVELOPMENT FOR OUTBREAK OF DENGUE FEVER SURVEILLANCE SYSTEM IN DISTRICT LEVEL