Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

Picture of APAPORN PUTAKE
พวกเราคือ แพทย์แผนจีนสวนสุนันทา
by APAPORN PUTAKE - Tuesday, 18 August 2020, 5:49 PM
 

พวกเราคือ แพทย์แผนจีนสวนสุนันทา

 
Picture of APAPORN PUTAKE
ประมวลภาพบรรยากาศ การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์แพทย์แผนจีน ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
by APAPORN PUTAKE - Wednesday, 12 February 2020, 1:21 PM
 

ประมวลภาพบรรยากาศ การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์แพทย์แผนจีน ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม พ.ศ. 2563 

 

 


 
Picture of APAPORN PUTAKE
สืบสานวัฒนธรรมจีน วันนี้เรียนไปอิ่มไปนะจ๊ะ
by APAPORN PUTAKE - Wednesday, 18 September 2019, 1:16 PM
 

ในชั่วโมงเรียนรายวิชาภาษาจีน เด็กๆก็ได้อิ่มกับการห่อเกี้ยว ตัดกระดาษแบบจีน ด้วยนะ


 
Picture of APAPORN PUTAKE
สาขาการแพทย์แผนจีน เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ว
by APAPORN PUTAKE - Sunday, 24 February 2019, 1:17 PM
 


 
Picture of APAPORN PUTAKE
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
by APAPORN PUTAKE - Monday, 26 December 2016, 8:33 PM
 

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน


 

Skip available courses

Available courses

(ภาษาไทย)

          ภาษาจีนระดับพื้นฐานการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนอย่างน้อย ๕๐๐ คำ ศึกษาสำนวนและรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกการออกเสียงและสนทนาหัวข้อในชีวิตประจำวัน

(English)

           Fundamental Chinese language, with a focus of 500 Chinese characters; basic sentence structures and expressions; pronunciation and conversations in daily life.

(中文)

           基本汉语,学习汉语词汇至少500个单词,学习基本习语和句子模式练习日常话题的发音和会话

(ภาษาไทย)

          ภาษาจีนระดับพื้นฐานการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนอย่างน้อย ๕๐๐ คำ ศึกษาสำนวนและรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกการออกเสียงและสนทนาหัวข้อในชีวิตประจำวัน

(ภาษาอังกฤษ)

           Fundamental Chinese language, with a focus of 500 Chinese characters; basic sentence structures and expressions; pronunciation and conversations in daily life.

(中文)

           基本汉语,学习汉语词汇至少500个单词,学习基本习语和句子模式练习日常话题的发音和会话。

(ภาษาไทย)

              ความหมายและความสำคัญของคำศัพท์แพทย์แผนจีน คำจำกัดความ วิธีการอ่าน การฟัง การเขียน การแปล และวิเคราะห์คำศัพท์แพทย์แผนจีนที่ใช้บ่อยและการแปลคำศัพท์จีนเป็นภาษาอังกฤษ

(English)

              Meaning and importance of Traditional Chinese Medical vocabulary ; definitions, reading, listening, writing, translation, and commonly used vocabulary analysis, in Traditional Chinese Medical and English-Chinese translation.

(中文)

              中医词汇的意义和重要性常用中医词汇的阅读,听力,写作,翻译和分析方法的定义并将中文单词翻译成英文

       

(ภาษาไทย)

          หลักการ กติกา มารยาท อุปกรณ์และประโยชน์ของการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างพลานามัย

(ภาษาอังกฤษ)

           Principles, rules, manners, equipment and benefit of exercise for improve physical health.Skip courses