Skip site news

Site news

Picture of อ.วรรณี พรมด้าว
ยาสมุนไพรประจำบ้าน
by อ.วรรณี พรมด้าว - Monday, 17 August 2020, 10:09 PM
 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำพืชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ


 
Picture of อ.วรรณี พรมด้าว
ธาตุเจ้าเรือน
by อ.วรรณี พรมด้าว - Friday, 14 February 2020, 2:22 PM
 

คือ บุคลิกและอุปนิสัยที่ติดตัวมาตั้งแต่แรกเกิด และอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลัง ซึ่งได้อิทธิพลมาจากพฤติกรรมการเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อม


 
Picture of อ.วรรณี พรมด้าว
ท่าฤาษีดัดตน
by อ.วรรณี พรมด้าว - Friday, 14 February 2020, 2:10 PM
 

ท่าฤาษีดัดตน เป็นการบริหารร่างกาย ซึ่งเป็นการฝึกลมหายใจ และใช้สมาธิ ช่วยบำบัดโรค และส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงยิ่งขึ้น


 
Picture of อ.วรรณี พรมด้าว
ท่ากายบริหาร
by อ.วรรณี พรมด้าว - Monday, 2 September 2019, 11:18 AM
 

   ก่อนเรียนวิชาหัตถเวชกรรมไทย นักศึกษาต้องทำท่ากายบริหารทุกครั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการยกกระดาน และการฝึกปฏิบัติการนวดไทย


 
Picture of อ.วรรณี พรมด้าว
ธงโภชนาการ
by อ.วรรณี พรมด้าว - Monday, 2 September 2019, 11:06 AM
 

         ธงโภชนาการ คือ แนวทางการรับประทานที่ให้คุณค่าทางอาหารครบถ้วนกับความต้องการของร่างกาย โดยการนำอาหารหลัก 5 หมู่ มาจัดแบ่งตามสัดส่วน และปริมาณที่ควรรับประทานใน 1 วัน


 

Skip available courses

Available courses

         การฝึกปฏิบัติงานหัตถเวชกรรมไทยภายใต้กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การนวดไทยสายราชสำนัก การให้คำแนะนำ การบันทึกข้อมูล งานเวชระเบียน เน้นอาการ/ปัญหาหรือโรคหรือการปฏิบัติที่พบบ่อยและไม่ซับซ้อน การส่งต่อผู้ป่วย การเทียบเคียงอาการ/ปัญหาและการวินิจฉัยโรคกับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน

การฝึกปฏิบัติงานเวชกรรมไทยภายใต้กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การให้คำแนะนำ การบันทึกข้อมูล งานเวชระเบียน การส่งต่อผู้ป่วย เน้นอาการหรือโรค/ปัญหาที่พบบ่อยและไม่ซับซ้อน การเทียบเคียงอาการ/ปัญหาและการวินิจฉัยโรคกับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน

หลักการรักษาด้วยหัตถเวชกรรมไทย การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การให้คำแนะนำ วิธีการรักษา สำหรับอาการ/ปัญหาหรือโรคทางหัตถเวชกรรมที่พบบ่อยหรือไม่ซับซ้อน การส่งต่อผู้ป่วย การเทียบเคียงอาการ/ปัญหาและการวินิจฉัยโรคกับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน

        หลักการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การวิเคราะห์สมุฏฐาน การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษาและการให้คำแนะนำ เน้นอาการ/ปัญหาหรือโรคที่พบบ่อยหรือไม่ซับซ้อน การเทียบเคียงอาการ/ปัญหาและการวินิจฉัยโรคกับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน

       จรรยาแพทย์ หลักการสำคัญของการแพทย์แผนไทย หลักการ แนวคิด และสาระสำคัญของพระคัมภีร์เวชศึกษา พระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย พระคัมภีร์โรคนิทาน พระคัมภีร์ธาตุวิภังค์ พระคัมภีร์ธาตุวิวรณ์ พระคัมภีร์วรโยคสาร พระคัมภีร์ปฐมจินดา พระคัมภีร์มหาโชตรัติ

       จรรยาบรรณหัตถเวชกรรมไทย ร่างกายมนุษย์และแนวเส้นหลักที่ใช้ในการนวดไทย หลักการและแนวคิดการนวดไทยแบบราชสำนัก การนวดไทยพื้นฐาน

     หลักการดูแลร่างกาย จิตใจของผู้ป่วยและครอบครัว การพยาบาล การป้องกันโรค ข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันความเจ็บป่วยจากการติดเชื้อ การอาบน้ำผู้ป่วยบนเตียง การสวนอุจจาระ การจัดท่านอน และการเคลื่อนไหวผู้ป่วย การดูแลบาดแผล การป้องกันแผลกดทับ วิธีให้ยา การพยาบาลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ หลักการ และความสำคัญของการปฐมพยาบาลเบื้องต้น