Skip site news

Site news

(No news has been posted yet)

Skip available courses

Available courses

ความหมายและประโยชน์ของยาประเภทของยาหลักและวิธีการใช้ยา อันตรายจากการใช้ยาการสังเกตอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการใช้ยา การควบคุมยา พระราชบัญญัติยา ความหมายและชนิดของสารเสพติด โทษและอันตรายของสารเสพติด สาเหตุที่ทำให้ติดสารเสพติด ปัญหาและการแก้ไขสารเสพติดในประเทศไทย การช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติด การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันสารเสพติด ทักษะชีวิตเพื่อป้องกันสารเสพติด

เอกสารประกอบการเรียน

ทฤษฎีและหลักการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา เทคนิคและกระบวนการให้คำปรึกษาด้านงานบริการสุขภาพและความงาม ความหมายและความสำคัญของจิตวิทยาบริการ มาตรฐานและกลยุทธ์ด้านการบริการ เทคนิคในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การพูด การแสดงออก และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในงานบริการ เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ การวิเคราะห์ทัศนคติระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลและกระบวนการตัดสินใจของผู้รับบริการ

กระบวนการทางพยาธิวิทยาของโรคต่าง ๆ สาเหตุ กลไก และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะที่เป็นโรค หรือเกิดความผิดปกติ ลักษณะของโรคต่าง ๆ อธิบายการทำงานที่ผิดปกติของอวัยวะต่าง ๆ และ นำไปประยุกต์ใช้ในการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผู้พิการ สาเหตุที่ทำให้เกิดความบกพร่องหรือความพิการของร่างกาย ลักษณะและพฤติกรรมทั่วไปของบุคคลที่มีภาวะบกพร่องหรือพิการ การช่วยเหลือดูแลบุคคลที่มีภาวะบกพร่องหรือพิการ กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีภาวะบกพร่องหรือคนพิการ