เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรู้ด้านศัพท์แพทย์ สามารถอ่าน ฟัง เขียน และแปลศัพท์ได้ถูกต้อง สามารถใช้ศัพท์แพทย์พื้นฐานเพื่อสื่อสารกับอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้ ้นอกจากนี้เพื่อเป็นการฝึกความมีวินัยในการเรียน ตรง ต่อเวลา รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

HSC 1111 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์

คำอธิบายรายวิชา โครงสร้าง ตาแหน่งของเซลล์เนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ การแบ่งชนิดของเนื้อเยื่อ กระดูก กล้ามเนื้อ เม็ดเลือด ทางเดินของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ลักษณะทางมหกายวิภาค และจุลกายวิภาคของอวัยวะ ในระบบต่างๆ กลไกการทางานและการประสานงานระหว่างอวัยวะในระบบต่างๆ 

มคอ 3