สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 แขนงการดูแลสุขภาพเด็ก,ผู้สูงอายุและความงาม
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  Skip ข่าวและประกาศ

  ข่าวและประกาศ

  Picture of natsinee sansuk
  ผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลเด็กฯ)
  by natsinee sansuk - Friday, 29 July 2016, 9:07 AM
   

  Skip available courses

  Available courses

  การศึกษาโครงร่างและระบบต่างๆพร้อมหน้าที่ของร่างกายมนุษย์

                    หลักการดูแลร่างกาย จิตใจของผู้ป่วยและครอบครัว การพยาบาล การป้องกันโรค ข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันความเจ็บป่วยจากการติดเชื้อ การดูแล การอาบน้ำผู้ป่วยบนเตียง การสวนอุจจาระ การจัดท่านอนและการเคลื่อนไหวผู้ป่วย การดูแลบาดแผล การป้องกันแผลกดทับ วิธีให้ยา การพยาบาลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ หลักการและความสำคัญของการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การศึกษาค้นคว้าพร้อมฝึกปฏิบัติ

  Downloads มคอ.3 ATM1257

  Downloads มคอ.5 ATM1257

                     หลักการปฐมพยาบาล การปฐมพยาบาลผู้ป่วยประเภทต่างๆ การจับชีพจร การนับการหายใจ การวัดอุณหภูมิและความดันโลหิต การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล การพันผ้า การห้ามเลือด การประเมินสภาพผู้ป่วย การรักษาพยาบาลเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉินภายในขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

  Downloads มคอ.3 HSC2122

  Downloads มคอ.5 HSC2122

  การเจริญเติบโตพัฒนาการและสุขภาพของเด็กแต่ละวัย การสังเกตเด็กที่มีปัญหาสุขภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและพัฒนาการ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม พัฒนาการและสุขภาพเด็กให้เหมาะสมกับเพศและวัย การดูแล การประเมินภาวะสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก

  Downloads มคอ.3 HSC2431

  Downloads มคอ.5 HSC2431

  หลักการดูแลสุขภาพเด็ก การดูแลทารก การเตรียมเครื่องใช้สำหรับเด็กเล็ก การเก็บรักษาและการทำความสะอาดเครื่องใช้ การดูแลสุขอนามัยของเด็ก การดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้น การให้ภูมิคุ้มกันโรค การเลี้ยงเด็กเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต พัฒนาการ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและคุณภาพชีวิตที่ดี การศึกษาค้นคว้าพร้อมฝึกปฏิบัติ

           มคอ.3 HSC4202

            มคอ. 5 HSC4202

  ความสำคัญของสุขภาพจิต ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปัญหาสุขภาพจิตเด็กในวัยต่างๆ ปฏิกิริยาการปรับตัวในวัยเด็ก การพัฒนาการ ส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กวัยต่างๆและการเฝ้าระวัง

  กระบวนการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลและสังคม องค์ประกอบของสังคมที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล ความสำคัญของพฤติกรรมสุขภาพ รูปแบบพฤติกรรมสุขภาพ การวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ วิธีการสร้างและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การประเมินพฤติกรรมสุขภาพ