ประวัติผู้สอน

                                                                                                                                                     ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์
        โทรศัพท์ : 091-5757789

        E-mail : mze_muk@hotmail.com

สถานที่ทำงาน : อาคาร 22 ชั้น 2 เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

        ประวัติการศึกษา : -MASTER OF MEDICINE (Traditional Chinese Medicine Internal   Medicine)    Tianjin University  of Traditional Chinese Medicine

                               -BACHELOR OF MEDICINE (Acupuncture & Moxibustion and Tuina)TianjinUniversity of Traditional Chinese Medicine

 

Last modified: Tuesday, 20 January 2015, 12:15 PM