Skip site news

Site news

(No news has been posted yet)

Skip available courses

Available courses

           แนวคิด องค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ระบบสุขภาพ การสาธารณสุข บริหารสุขภาพแบบองค์รวม สถานการณ์และการดำเนินงานสาธารณสุขของประเทศไทย การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพสำหรับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ทั้งในโรงเรียนและสถานประกอบการการสาธารณสุขมูลฐาน การจัดบริการสุขภาพพื้นฐานของชุมชน การบริการสาธารณสุขภาครัฐ และเอกชน

           The concept of knowledge related to health, health systems, public health, and holistic health management. Situation and public health operation in Thailand. Health promotion, disease prevention. Healthcare Rehabilitation for individuals, families and communities, both at school and the community primary health care, public and private health care services.   

           คุณลักษณะ สรรพคุณข้อบ่งใช้ของกลุ่มยาปรับการไหลเวียนชี่ ยาช่วยนอนหลับ ยาสงบลมตับยาเปิดทวาร ยาบำรุง ยาขับเสมหะแก้ไอ ยาห้ามเลือด ยาฝาดสมาน ยาขับพยาธิ ยาแก้คัน ยาใช้ภายนอก

           Study on properties, pharmacology effects, indications of Chinese herbal medicine such as,  medicine for improving qi circulation, sedative, calming liver qi and opening orifices, tonifying, expectorants, hemostatic, astringent, expelling parasites, antipruritic and external  use.

คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาส่วนประกอบทางเคมีของมนุษย์ รวมถึงกระบวนการเมตาบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลในร่างกาย ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ลิปิด กรดนิวคลีอิก วิตามินและเกลือแร่ในร่างกาย ภาวะปกติและภาวะโรคที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของสมดุลในร่างกาย เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน และโรคไต เป็นต้น โดยสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการป้องกัน วินิจฉัยและพยากรณ์โรคที่พบบ่อยได้

HMS4902 ภาษาจีนพื้นฐาน 

คำอธิบายรายวิชา

การใช้ภาษาจีน หลักการอ่านภาษาจีนขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อสารทักทายและการนัดหมาย ภาษาจีนใน กิจวัตรประจำวันการทำงานการท่องเที่ยว และการซื้อสิ่งของเครื่องใช้

ประมวลการสอน (Course Syllabus) HMS4902 รายวิชา ภาษาจีนพื้นฐาน

          ต้นกำเนิดพัฒนาการและประวัติความเป็นมาของการแพทย์จีน

          Is a China medicine origin, formation, developmentprocess and the development of law science.

             พื้นฐานคำศัพท์ของระบบต่างๆของร่างกาย รูปร่างและลักษณะโครงสร้างของเซลเนื้อเยื่อที่ประกอบเป็นอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบน้ำเหลือง ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ และอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ ความสัมพันธ์ในแต่ละส่วนของโครงสร้างทั้งหมดของร่างกาย

             Study basic vocabularies of the body system. Shape and structure of cells, tissues, organs that comprise the human body system; musculoskeletal system, circulatory system, lymphatic system, respiratory system, digestive system, excretory system, reproductive system, endocrine system, sensation organs, relationship of the whole body.

     ความรู้พื้นฐานด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม การเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา วิถีชีวิต ปรัชญา ค่านิยมและคติความเชื่อของชาวจีน

     Basic knowledge of history, geography, culture, society, politics, economy, culture, religion, philosophy, values and beliefs of the Chinese people.

 

คำอธิบายรายวิชา HMS4902 ภาษาจีนพื้นฐาน Basic Chinese Language

                       การใช้ภาษาจีน หลักการอ่านภาษาจีนขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อสารทักทายและการนัดหมาย ภาษาจีนในกิจวัตรประจำวันการทำงานการท่องเที่ยว และการซื้อสิ่งของเครื่องใช้

 

                           ความรู้พื้นฐานด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม การเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา วิถีชีวิต ปรัชญา ค่านิยมและคติความเชื่อของชาวจีน

                           Basic knowledge of history, geography, culture, society, politics, economy, culture, religion, philosophy, values and beliefs of the Chinese people.

 

ประมวลการสอน (Course Syllabus)

HSC๒๕๓๑ ความรู้พื้นฐานด้านการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ ในวัยสูงอายุ กระบวนการชรา การสังเกตผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ ตลอดจนสภาวะเสื่อมและถดถอยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อาการแสดง การดูแลรักษาเบื้องต้น ป้องกันและควบคุมตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับเพศและวัย

โครงสร้าง ตาแหน่งของเซลล์เนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ การแบ่งชนิดของเนื้อเยื่อ กระดูก กล้ามเนื้อ เม็ดเลือด ทางเดินของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ลักษณะทางมหกายวิภาค และจุลกายวิภาคของอวัยวะ ในระบบต่างๆ กลไกการทางานและการประสานงานระหว่างอวัยวะในระบบต่างๆ

หลักเกณฑ์แนวคิดที่เป็นพื้นฐานของการสื่อสาร พัฒนาทักษะของการใช้ภาษาไทย การอ้างอิง การเชื่อมโยง ภาษาไทยในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน การสืบค้นสารสนเทศและการน าเสนอผลงานด้วยสื่อต่างๆ

เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางวิชาการที่สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ มีทักษะในการพัฒนาตนไปสู่การดำรงชีวิตและการทำงานที่มีคุณภาพ มีพฤติกรรมที่เหมาะสม เจริญก้าวหน้าด้วยการพัฒนาตนที่มีคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง ใช้ปัญญากำกับชีวิต เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความสามารถในการเข้าถึงข่าวสาร สื่อสารได้อย่างเป็นประสิทธิภาพ เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถสร้างความสุขให้กับตนเอง คนรอบข้าง และสังคม

หลักการและความเข้าใจถึงความจริงของชีวิตตามหลักธรรมและไตรสิกขา เพื่อการเข้าใจตนเอง ผู้อื่น สังคมธรรมชาติ และสรรพสิ่งในการกำหนดเป้าหมายของชีวิตและการดำรงชีวิตและการดำรงชีวิตในสังคมยุคดลกาภิวัตน์ การนำเอาความจริงของชีวิต หลักศาสนธรรมและทักษะชีวิตไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อการดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุขและสันติ

      ศึกษาพื้นฐานและวิวัฒนาการสังคมไทย ความสัมพันธ์ และผลกระทบจากสังคมยุคโลกาภิวัตน์อันมีผลต่อวัฒนธรรมและสังคมไทยที่ต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ให้ทันต่อกระแสโลกยุคปัจจุบันทั้งด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง รวมทั้งแนวพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการดำรงอยู่อย่างมีจิตสำนึกแห่งความเป็นไทย รวมทั้งเสนอแนวทางที่หลากหลาย

ปรัชญา แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวข้องกับการแพทย์ทางเลือกต่างๆ ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของการแพทย์ทางเลือก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทย์แผนไทย การศึกษาพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแบบแพทย์ทางเลือกในแต่ละท้องถิ่น ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและกลไกโรคภัยไข้เจ็บ และบทบาทของแพทย์ทางเลือกในสังคมปัจจุบัน ระบบการแพทย์ทางเลือกที่มีผลต่อแบบแผนการปฏิบัติตนของท้องถิ่นและภูมิภาคต่างๆ ความสัมพันธ์ของการแพทย์ทางเลือกในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของระบบวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับระบบอื่นๆในสังคม เช่น โลกทัศน์ ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมอื่นๆ