ประวัติผู้สอน

ประวัติการศึกษา

   - พจ.ม. (การฝังเข็มและการนวด) มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน สาธารณะรัฐประชาชนจีน

   MASTER OF MEDICINE (Acupuncture & Moxibustion and Tuina) Tianjin University of Traditional Chinese Medicine)

   - พจ.บ. (การแพทย์แผนจีน) มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน

    BACHELOR OF MEDICINE (Traditional Chinese Medicine)  Tianjin University of Traditional Chinese Medicine

ตำแหน่งปัจจุบัน

    - อาจารย์

สถานที่ทำงาน

     -อาคาร 22 ชั้น 2 เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

    - วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

最后修改: 2015年01月21日 星期三 19:15