(ภาษาไทย)

              ความหมายและความสำคัญของคำศัพท์แพทย์แผนจีน คำจำกัดความ วิธีการอ่าน การฟัง การเขียน การแปล และวิเคราะห์คำศัพท์แพทย์แผนจีนที่ใช้บ่อยและการแปลคำศัพท์จีนเป็นภาษาอังกฤษ

(English)

              Meaning and importance of Traditional Chinese Medical vocabulary ; definitions, reading, listening, writing, translation, and commonly used vocabulary analysis, in Traditional Chinese Medical and English-Chinese translation.

(中文)

              中医词汇的意义和重要性常用中医词汇的阅读,听力,写作,翻译和分析方法的定义并将中文单词翻译成英文