(ภาษาไทย)

          หลักการ กติกา มารยาท อุปกรณ์และประโยชน์ของการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างพลานามัย

(ภาษาอังกฤษ)

           Principles, rules, manners, equipment and benefit of exercise for improve physical health.