(ภาษาไทย)

          ภาษาจีนระดับพื้นฐานการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนอย่างน้อย ๕๐๐ คำ ศึกษาสำนวนและรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกการออกเสียงและสนทนาหัวข้อในชีวิตประจำวัน

(English)

           Fundamental Chinese language, with a focus of 500 Chinese characters; basic sentence structures and expressions; pronunciation and conversations in daily life.

(中文)

           基本汉语,学习汉语词汇至少500个单词,学习基本习语和句子模式练习日常话题的发音和会话